Zachovanie individuálnych, identických a tradičných hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, je jedna z hlavných požiadaviek súčasnej spoločnosti formulovaných i na medzinárodnej úrovni. Generálna konferencia UNESCO na svojom zasadnutí v Paríži v roku 1972 prijala „Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“ a „Odporúčania týkajúce sa ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva na národnej a regionálnej úrovni“. Nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty identity a jedinečnosti sídla i krajiny. Potreba zachovania individuálnych, identických, tradičných hodnôt vyplývajúcich zo spojenia prírody s kultúrnymi hodnotami daného miesta je deklarovaná tiež v Melbournskej Charte 2002 „Každé mesto má svoj špecifický profil ľudských, kultúrnych, historických a prírodných charakteristík. Tento profil poskytuje porozumenie pri hľadaní ciest k udržateľnosti, akceptovateľných pre obyvateľov a kompatibilných s ich hodnotami, tradíciami, inštitúciami a ekologickými skutočnosťami. Stavanie na existujúcich charakteristikách pomáha motivovať a mobilizovať ľudské a fyzické zdroje miest na dosiahnutie udržateľného vývoja a regenerácie.“ Uvedené princípy majú svoje dôležité miesto i v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt sa zameriava na komplexnú prípravu podkladov v zmysle interdisciplinárneho prístupu, identifikáciu, vyhodnotenie kultúrno-historických, prírodných a technických hodnôt a na návrh spôsobu ochrany a obnovy – regenerácie a kultivácie areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch (Národná kultúrna pamiatka), ako celku, ale i k väzbám na širšie okolie a región.

Výber lokality bol zvolený vzhľadom na potreby projektu zaviesť interdisciplinárny prístup vo vysokoškolskom vzdelávaní orientovanom na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Takýto potenciál poskytuje lokalita areálu „starej“ nemocnice. Areál „starej“ nemocnice v Topoľčanoch vytvára vhodnú pozíciu pre interdisciplinárne štúdium udržateľnosti prostredia, ktoré zachytáva oblasť historickú, kultúrnu, umeleckú a prírodnú.

Interdisciplinárny prístup v projekte je vyjadrený partnerstvom pedagógov, výskumníkov, študentov a odborníkov z praxe, reprezentujúcich rôzne smery, odbory a povolania − archivárov, kunsthistorikov, historikov, architektov, urbanistov, krajinárov, dendrológov, ekológov, výtvarníkov, dizajnérov, etnografov, sociológov, geodetov a technikov.

Partneri projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave  ̶  Fakulta architektúry STU, Stavebná fakulta STU;
Univerzita Komenského v Bratislave  ̶  Filozofická fakulta UK;
Trnavská univerzita v Trnave  ̶  Filozofická fakulta TUT;

Zloženie riešiteľského tímu umožňuje v najširšej miere pokryť profilácie a odbornosti, ktoré vstupujú do korelačných väzieb projektu. Cieľom je tvorba interdisciplinárnych a inovačných postupov vo vzdelávaní a odbornej príprave pre vysokoškolské prostredie, ich prenos medzi zúčastnenými partnerskými univerzitami. Umožniť, aby zástupcovia z viacerých odborov spoločne, na základe komparácie a syntézy, navrhli nové prístupy a riešenia odborných problémov tak, aby boli pre študentov daných študijných odborov inovačné, komplexné a rozšírili možnosti ich profesionálneho uplatnenia.

V roku 2016 uplynie 130 rokov (1886) kedy bola „stará“ nemocnica v Topoľčanoch slávnostne otvorená (1886), postaviť ju dal barón Stummer a viac ako 70 rokov (1939) kedy bol postavený i nový pavilón zameraný na infekčnú a internú medicínu, o výstavbu sa zasadil MUDr. Eugen Gressner, zakladateľ odboru geriatria a gerontológie na Slovensku. Nebolo to dielom náhody, malo to výrazný vplyv na rozvoj zdravotníctva nielen v meste, ale i v celom regióne s dopadom na viaceré aspekty života spoločnosti, vrátane sociálnych. Nevhodné zásahy do predmetného územia, nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty, stratu identity a jedinečnosti areálu „starej” nemocnice, narúšajú jeho „genia locii“ a stáva sa nepríťažlivým v mnohých prípadoch až deprimujúcim. Zámerom projektu je preto formulovať návrhy a odporúčania na rehabilitáciu areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch, poskytnúť predstaviteľom samospráv a odborníkom rôzneho zamerania návod na jeho zapojenie a zaradenie do lokálnych a regionálnych plánov rozvoja.

Prínos projektu

  • experimentálne overenie komplexného interdisciplinárneho postupu riešenia, ako vzorového príkladu pre prípadné analogické použitie tak vo vzdelávaní, ako aj v prípadoch iných historických objektov a areálov;
  • vypracovanie dokumentácie, vyhodnotenie a zdokumentovanie architektúry objektov (špecifických architektonických typologických druhov), návrhy a odporúčania na ďalšie využitie;
  • vypracovanie návrhu na zapojenie areálu „starej“ nemocnice do aktívnej ochrany kultúrno-prírodných hodnôt mesta Topoľčany a blízkych lokalít, vrátane posilnenia významu zachovaného areálu na regionálnej a nadregionálnej úrovni s možnosťou využitia pre súčasnosť a aplikácie aj v ďalších lokalitách;
  • zvýšenie pozornosti a vnímavosti obyvateľov mesta a regiónu o túto kultúrnu pamiatku, ako súčasti národného a kultúrneho dedičstva a dokladu historicko-kultúrnych a spoločenských väzieb a popularizácie kultúrneho a prírodného dedičstva ako zdroja súčasného života;
  • inovácia a skvalitnenie odbornej prípravy študentov tých študijných odborov, ktoré sú relevantné pre zabezpečovanie profesionálnej starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo – získaním odborných zručností pre prácu v teréne, pre interdisciplinárnu spoluprácu a sociálnu komunikáciu.
Projekt podporovaný grantom KEGA MŠVVŠ SR. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť publikácie nemôže byť reprodukovaná.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť webovej stránky tohto projektu nesmie byť reprodukovaná, uložená vo vyhľadávanom systéme alebo šírená v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho písomného povolenia partnerov projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave.