Pracovná porada (15. 3. 2019)


1. KOLOKVIUM (12. 4. 2018)

PROGRAM

Prezentácia a medziodborová výmena doterajších výsledkov prieskumných, výskumných a návrhových prác

9.30 hod. ÚVOD

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, vedúci projektu
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD., Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

 1. Historické a etnologické súvislosti
  Katedra etnológie a muzeológie FF UK
  prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. vedúci rieš. tímu, Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
 2. Geodetické zameranie objektov a parku areálu
  Katedra geodézie SvF STU
  prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. vedúci rieš. tímu, Ing. Marek Bajtala, PhD., doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Ing. Ján Ježko, PhD., Ing. Marián Marčiš, PhD.
 3. Pamiatkový archívny a terénny výskum
  Katedra dejín a teórie umenia FF TUT
  Ing. arch. Ivan Gojdič, vedúci rieš. tímu, Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
 4. Hodnoty exteriérových plôch areálu a vegetačných prvkov
  Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU
  Ing. Katrína Gécová,PhD., Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
 5. Doterajšie overovacie štúdie využitia objektov areálu
  Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU
  Ing. arch. Beata Polomová, PhD. vedúca rieš. tímu, Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
 6. Stavebno-technický stav objektov a návrhy sanácie
  Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU
  doc. Ing. Ing. arch. Milan Palko, PhD., vedúci rieš. tímu, Ing. Martin Jamický, PhD., Ing. Andrea Vargová, PhD.
 7. Urbanistické parciálne riešenia
  Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU
  doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. zástupca ved. projektu, Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
 8. Dizajn verejného priestoru a prvkov malej architektúry
  Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
  doc. akad. soch. Milan Lukáč, vedúci rieš. tímu, doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illešová, Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.

11.15 hod. – 11.45 hod. DISKUSIA
11.45 hod. – 12.00 hod. PRESTÁVKA
12.00 hod. – 13.30 hod. PRACOVNÁ ČASŤ