Vedúci projektu
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Fakulta architektúry STU
Manažérka projektu
Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
Manažérka financovania
Ing. Kristína Baňáková

Riešitelia projektu

Logo STU
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (STU)

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU

Ústav urbanizmu a územného plánovania
doc. Ing. arch. S. Bašová, PhD., zástupca vedúceho projektu
Ing. arch. K. Kristiánová, PhD., Ing. arch. E. Putrová, PhD.,
Ing. arch. K. Gécová, PhD., Ing. arch. L. Štefancová, PhD.

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. B. Polomová, PhD., Ing. arch. K. Vošková, PhD.

Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
doc. akad. soch. M. Lukáč, Mgr. art. M. Šuda, PhD.
doc. akad. soch. G. Gásparová

STAVEBNÁ FAKULTA STU

Katedra geodézie
prof. Ing. Š. Sokol, PhD., zástupca vedúceho projektu
Ing. J. Ježko, PhD., Ing. M. Fraštia, PhD., Ing. M. Bajtala, PhD., Ing. M. Marčiš, PhD.

Katedra konštrukcií pozemných stavieb
doc. Ing.arch. M. Palko, PhD., Ing. A. Vargová, PhD., Ing. M. Jamnický, PhD.

Logo UK
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (UK)

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK

Katedra etnológie a muzeológie
prof. PhDr. P. Tišliar, PhD., zodpovedný riešiteľ 1. spolupracujúceho pracoviska
doc. PhDr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Janto, PhD.

Logo TUT
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE (TUT)

FILOZOFICKÁ FAKULTA TUT

Katedra dejín umenia a kultúry
Ing. arch. I. Gojdič, zodpovedný riešiteľ 2. spolupracujúceho pracoviska
Mgr. Z. Dzurňáková, PhD.

História

Medzníky v rozvoji zdravotníctva mesta Topoľčany, ale i v širokom okolí, ktoré sa dotkli areálu nemocnice:

Rok 1885 − začala výstavba verejnej nemocnice, ktorú dal postaviť barón August Stummer (*1827 − † 1909). Slávnostne bola odovzdaná do prevádzky 2. januára 1886.

Rok 1939 − epidémia brušného týfusu zasiahla nielen Topoľčany, ale i celé územia hornej Nitry. Ako vlády zmocnenec bol poverený jej likvidáciou MUDr. Eugen Gressner (*1907 − † 1998), ktorý sa zasadil v roku 1940 – 1943 o výstavbu nového nemocničného pavilónu v tendenciách funkcionalizmu.

August Stummer (1827 − 1909)
August Stummer (1827 − 1909)

Eugen Gressner (1907 − 1998)
Eugen Gressner (1907 − 1998)

Súčasnosť

Areál dnes označovaný ako „stará“ nemocnica, so 7 objektmi (budova nemocnice, administratívna a hospodárska budova, kaplnka, múr ohradný, pavilón infekčný a park) bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku (č. ÚZPF 11466/1-7).

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA PAMIATKOVÉHO FONDU
§ 27 Základná ochrana pamiatky
ustanovuje opatrenia na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu
vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.

Rok 2016  ̶̶  27 členný odborný tím, 4 fakulty, 7 ústavov a katedier, reprezentujúci:

 • Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,
 • Komenského univerzitu v Bratislave a
 • Trnavskú univerzitu v Trnave,

sa rozhodol riešiť projekt: „Interdisciplinárny prístup na ochranu prírodného a kultúrne dedičstva“, schválený MŠVVŠ SR (KEGA č.016STU-4/2017).
Súhlasné stanoviská

 • Nitriansky samosprávny kraj (vlastník obj.)
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra
 • Svet zdravia a.s. (nájomca obj.)
 • Riaditeľstvo nemocnice v Topoľčanoch

Hlavné ciele projektu

Využitie areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch ako pilotného príkladu, ozrejmujúceho predstaviteľom samospráv i odborníkom rôzneho zamerania, že uvedené kultúrne a prírodné pamiatky predstavujú významné kultúrne a spoločenské kapacity, ktoré môžu byť efektívne zapojené do lokálnych i regionálnych plánov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. Posilnenie prepojenia rôznych odborov v rámci riešení jednotlivých odborných tém.

Riešenie projektu

 • DENDROLOGICKÝ VÝSKUM: Hodnotenie krajinárskych prvkov po stránke dendrologickej, kultúrno- historickej a kompozičnej. (FA STU)
 • DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU A PRVKOV MALEJ ARCHITEKTÚRY: Výtvarná dokumentác dokumentácia aktuálneho stavu; dizajnérske návrhy. (FA STU)
 • NÁVRH NA REVITALIZÁCIU AREÁLU: Hodnotenie a návrhy obnovy areálu; krajinárske;
  urbanistické, architektonické štúdie, stavebno-konštrukčné riešenia a dizajnérske návrhy dotvorenia interiérov a exteriérov. (FA STU, SvF STU)
 • INTERDISCIPLINÁRNY MODULOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Návrh Modulového vzdelávacieho programu s obsahovým zameraním na interdisciplinárny prístup k ochrane a obnove kultúrneho a prírodného dedičstva, navrhnutý partnermi projektu a jeho aplikácia vo vysokoškolskom vzdelávaní. (FA STU, SvF STU, FF UK, FIF TUT)
 • ODBORNÁ PUBLIKÁCIA: kultúrne, prírodné, technické aspekty, komplexný prístup k ochrane a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva (záverečné spracovanie, aplikačná metodika). (FA STU, SvF STU, FF UK, FIF TUT)

Je symbolické, že myšlienka realizovať projekt, vnikla v roku 130 výročia založenia „starej“ nemocnice v Topoľčanoch.

V čase, kedy sa prelínajú rovnaké ciele − vytvárať a zachovať hodnoty určené v prospech súčasných a budúcich generácií.

Je to snáď i začiatok nového úspešného príbehu.